Trang chủ » Thay đổi, bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp

Thay đổi, bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp

Khi phát sinh nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Các bước tiến hành thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đổng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp

Đối với các ngành nghề thay đổi, bổ sung cần được mã hóa theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ theo thành phần đã nêu ở trên nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Luật tại Luật Thành Công:

+ Tư vấn cho khách hàng và ngành nghề thay đổi, bổ sung

+ Mã hóa mã ngành theo quy định pháp luật giúp khách hàng

+ Chuẩn bị hồ sơ giúp khách hàng

+ Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước

086.7777.695
086.7777.695