Trang chủ » Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của quý Công ty, chúng tôi tư vấn các điều kiện và hỗ trợ quý khách thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của quý khách và quy định của Pháp luật.

1. Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp:

– Tư vấn thay đổi tên công ty;
– Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
– Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;
– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ;
– Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
– Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
– Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
– Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;
– Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;
– Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;
– Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);
– Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, Quyết định thay đổi, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan;
– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.
– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
– Ngoài ra, còn phải nộp thêm các giấy tờ sau trong từng trường hợp cụ thể dưới đây:
– Trường hợp Giảm vốn điều lệ: Báo cáo tài chính gần nhất. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.
– Chứng chỉ hành nghề nếu thay đổi ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định)

3. Luật Thành Công đại diện thực hiện các thủ tục thay khách hàng :

-Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
-Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Luật Thành Công để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
-Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi này dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);
-Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên của Luật Thành Công để ký nhận Dấu);
-Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);
Tiến hành thủ tục cấp đổi Con dấu nếu nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn tới phải đổi lại Con dấu.

 

086.7777.695
086.7777.695